Handels- og betalingsbetingelser

HANDELS- OG BETALINGSBETINGELSER

Download handels- og betalingsbetingelser her

Inden godkendelse af kontrakten bør nedenstående handels- og betalingsbetingelser grundigt læses igennem. Disse betingelser gælder for al handel med hjemmesider mellem kunden og 2do IT/net2web – med mindre andet er skriftligt aftalt.

Ved kontraktindgåelse accepterer kunden automatisk disse handels- og betalingsbetingelser. Der vil altid være link til disse i kontrakten.

Vores handels- og betalingsbetingelser indeholder de gældende regler og bestemmelser for det produkt og/eller serviceydelse, der er indgået kontrakt om mellem kunden og 2do IT, ERP & WEB Solutions (2do IT)

Med mindre andet er skriftligt aftalt, så foregår al kommunikation mellem kunden og 2do IT/net2web via e-mail – også fakturering.

Ordrebekræftelse/tilbud

 • Aftalen antages at være indgået, når kontrakten er underskrevet af begge parter. På kontrakten skal det tydeligt fremgå, hvad kunden ønsker udført.
 • Når der udarbejdes et tilbud gælder det, som udgangspunkt, en måned fra angivelsesdato – med mindre der skriftligt er aftalt andet.

Betalingsbetingelser

 • Der betales normalt et acontobeløb på 3500,- ved aftalens indgåelse. Slutfakturering sker, når hjemmesiden er færdigudviklet – dog senest 30 dage efter kontraktindgåelse. 2do IT fremsender faktura via mail med anmodning om indbetalingen af acontobeløbet. Faktura til slutfakturaring vil også fremsendes via mail senest 30 dage efter kontraktindgåelse. Alle priser er angivet i DKK, og er eksklusiv moms.
 • Normale betalingsbetingelser er 8 dage netto. Hvis fristen for betaling overskrides, vil der bliver pålagt et rykkergebyr på 100 kr. inkl. moms. Hvis betalingen ikke har fundet sted efter anden rykker, vil sagen blive sendt til inkasso.
 • 2do IT/net2web forbeholder sig retten til at genforhandle priser og betingelser, hvis aftalen ikke overholdes.
 • Hvis betalingen udebliver forbeholder 2do IT/net2web sig ejendomsretten til de leverede varer indtil alt er betalt. Derudover forbeholder 2do IT/net2web sig også retten til ikke at genoptage arbejdet før alt er betalt.

Tidsfrist

 • Kunden kan forvente en leveringstid på ca. 21 hverdage. Dette afhænger dog af opgavens størrelse.
 • Ved kontraktindgåelse forpligtiger kunden sig til at svare på mails fra 2do IT/net2web hurtigst muligt – og helst 48 timer. Ved en lang svartid eller udebleven af materiale der gør, at 2do IT/net2web ikke kan udføre deres del af kontrakten, vil ikke bortfalder tidsfristen for 2do IT/net2web til at levere indenfor 21 hverdage. Dette vil 2do IT/net2web ikke kunne gøres til ansvarlig for, og der vil ej heller være tale om prisnedsættelse mv.

 

Domæneregistrering

Hvis kunden ønsker det, kan 2do IT/net2web varetage registreringen eller flytningen af et allerede registret domænenavn. Denne omkostning afholdes af kunden, og er udover den allerede aftalte pris ifølge kontrakten.

Produktion af hjemmesider

 • Når kunden modtager hjemmesiden, kan der maksimalt komme tilretninger af designet to gange. Herefter vil kunden faktureres for medløben tid. Det er 2do IT/net2web der egenhændigt beslutter, hvornår det er for sent at ændre designet.
 • Efter kontrakten er underskrevet, så bestræber 2do IT/net2web sig altid på, at kunden ser første udkast senest 10 arbejdsdage efter kontrakten er indgået.
 • Inden aflevering af hjemmesiden er den altid testet i forskellige browsere – heriblandt Chrome, Internet Explorer, Firefox og Safari.

Copyright

 • 2do IT/net2web tager intet ansvar for en eventuel overtrædelse af ophavsretten, rigtigheden eller indholdet for det materiale, der er modtaget fra kunden, der skal bruges ved produktion af hjemmesider. Dette gælder eksempelvis billeder, logo, tekst, stikord til tekst mm. 2do IT/net2web kan altså ikke drages til ansvar for krænkelser, tab eller lignende, som er opstået på baggrund af det materiale, som 2do IT/net2web har modtaget af kunden. Dette gælder også, hvis kunden har sendt materiale, som 2do IT skal producere tekst, billeder mm. ud fra.
 • 2do IT/net2web kan ikke holdes ansvarlig for kundens krænkelse af tredjemands rettigheder.
 • Kunden er forpligtiget til at holde 2do IT/net2web skadesløs i eventuelle krænkelser eller tvister om copyright.
 • Funktioner, script og lignende, der er fremstillet af 2do IT/net2web, tilhører 2do IT/net2web og ikke kunden, og er derfor underlagt regler om ophavsret.
 • 2do IT/net2web forbeholder sig retten til at bruge det producerede materiale i forbindelse med markedsføring.

Fejl og mangler

 • Det er kundens ansvar at teste og herefter indrapportere fejl og mangler. Dette skal ske senest 14 dage efter hjemmesiden er sendt til kunden – med mindre andet er skriftligt aftalt. Herefter vil rettelser og ændringer blive udført på medgået tid.
 • Fejl og mangler der er indrapporteret inden 14 dage vil hurtigst muligt blive rettet. Dette sker uden beregning – med mindre der er tale om fejl og mangler, der skyldes en udefra kommende leverandør eller kan tilskrives kunden. Hvis dette er tilfældet vil rettelser blive faktureret for medgået tid efter gældende takster.
 • Hvis hjemmesiden ikke lever op til kundens berettigede forventning, kan kunde kræve en udbedring af fejl og mangler. Hvis ikke dette er muligt, kan kunden kræve kontrakten annulleret. Her vil 2doIT/net2web tilbageføre købsprisen minus evt. gebyrer til DK Hostmaster mm. Kunden mister herefter råderet over hjemmesiden.

Hosting

 • 2do IT/net2web hoster alle løsninger – med mindre andet er skriftligt aftalt.
 • De første seks måneder er med i prisen. Disse seks måneder starter ved kontaktindgåelse – med mindre andet er skriftligt aftalt.
 • Hosting, opdatering, vedligeholdelse af CMS fortsætter efter de første seks måneder til 149,- pr. md. seks måneder forud, medmindre kunden opsiger samarbejdet.
 • Opsigelsesperioden for hosting er en måned før opsigelsesdatoen. Ved opsigelse senere skal der betales for fuld hostingperiode, som er seks måneder. Opsigelse skal altid ske skriftligt til 2do IT/net2web, og kan ikke regnes for gældende før 2do IT har bekræftet dette skriftligt.
 • 2do IT/net2web vil beregne tidsforbrug, hvis der opstår kompatibilitetsproblemer og kunden ikke hoster hos 2do IT/net2web
 • Hvis kunden ikke har et webhotel kan 2do IT/net2web være behjælpelig med oprettelse af dette. Kunden vil betale for alle omkostninger – herunder gebyrer og den tid som 2do IT/net2web bruger på oprettelse. Dette skal betales forud.

Erstatningsansvar

 • 2do IT/net2web er ansvarlig overfor erstatning inden for dansk rets almindelige erstatningsregler. Dette gælder tab, der er forårsaget af handlinger eller andet, som 2do IT/net2web har ansvaret for.
 • Strejke, lockout eller lignende blandt medarbejdere hos 2do IT/net2web, der kan udløse forsinkelser på opgaven, er uden for 2do IT/net2webs kontrol, og derfor vil 2do IT/net2web heller ikke være forpligtet til at betale erstatning. Dette gælder også eksempelvis lynnedslag, strømafbrydelse, krig, strejke, naturkatastrofer eller lignende. 2do IT/net2web er heller ikke forpligtiget til at betale erstatning, hvis dette skulle ske.
 • Tab der er forårsaget af tredjepartsleverandør, som 2do IT/net2web ikke har indflydelse på.

Misligholdelse

 • I tilfælde af, at en af parterne ikke overholder sine forpligtelser ift. aftalen, eller i tilfælde af konkurs eller lign. kan 2do IT/net2web ophæve aftalen uden varsel.
 • Ved manglende betaling kan 2do IT/net2web ophæve aftalen øjeblikkeligt.
 • Hvis kunden ikke overholder de forpligtelser, der står i kontrakten, kan 2do IT/net2web ophæve aftalen.

Fortrydelsesret

 • Kunden accepterer ved bestilling af specialtilrettet ydelse, som f.eks. webdesign/hosting, at fortrydelsesretten bortfalder jvf. Forbrugeraftalelovens §12.
 • Ifølge DK Hostmasters betingelser bortfalder fortrydelsesretten ved køb af domænenavn.

Underleverandør

Kunden har ingen indflydelse på valg af eventuelle underleverandører, som der er blevet gjort brug af til løsningen af den. Dette er alene 2do IT/net2web, der afgør dette samt varetager kommunikation og afregning med den valgte underleverandør.

 

 Tavshedspligt

 • 2do IT/net2web og personale samt eventuelle underleverandører er underlagt tavshedspligt. Dette betyder, at alle informationer, der vedrører kundens forhold samt den viden, som 2do IT/net2web skulle få kendskab til i forbindelse med løsningen af kontraktens opgaver, ikke vil blive brugt andet sted.
 • Tavshedspligten gælder også kunden og dennes personale, leverandører mm.. Det betyder, at den information, som kunden får i forbindelse med samarbejdet ikke må videregives uden skriftlig tilladelse fra 2do IT/net2web
 • Medmindre andet er skriftligt aftalt, så har 2do IT/net2web retten til at nævne kunden som reference samt i marketingsmateriale.

Ændringer i handelsbetingelser

2do IT/net2web forbeholder sig retten til, uden foregående varsel at kunne ændre indholdet i Handels- og betalingsbetingelserne – hvis dette sker vil det blive offentliggjort på vores hjemmeside samt i nyhedsmails.

Uoverensstemmelser

Ved uoverensstemmelser mellem kunden og 2do IT/net2web skal dette afgøres efter dansk ret ved Retten i Esbjerg.

 

Referencer

Hils på vores glade kunder
Feriecenter Vesterhavet Image 1
Beck Marketing Image 2
IndgangIT Image 3
Ærø Olie Image 4
Esbjerg Brygge Invest Image 5
Tilmeld nyhedsbrev
Vent venligst…